aanvragen

Het LIME-fonds zoekt contact met personen en instellingen die in hun activiteiten in brede zin met de toegepaste kant van wiskunde bezig zijn. Het gaat hierbij onder meer, maar niet exclusief, om aan onderwijs gelieerde personen en instellingen, alsook verenigingen met een ideëel doel. Zij kunnen een aanvrage tot (mede)ondersteuning indienen voor projecten die gericht zijn op leerlingen en studenten van primair, secundair als tertiair onderwijs, alsook voor projecten die gericht zijn op het toegankelijker maken van wiskunde voor een breed publiek.

De verleende subsidies moeten worden besteed aan studies, toepassingen, events en publicaties en andere vormen die passen bij bovengenoemd doel.

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend via de website. Beslissingen over toekenning worden door het bestuur genomen, dat daarvoor regelmatig bijeenkomt.

Een aanvrage voor ondersteuning dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het betreft een activiteit die gericht is op het bevorderen van het gebruik van toegepaste wiskunde;
  • Het heeft een aantoonbare impact, onder meer blijkend uit de wijze waarop erover naar buiten wordt gecommuniceerd
  • Er is een duidelijke omschrijving van het doel van de activiteit
  • Er ligt een duidelijke beschrijving van de inzet van de middelen
  • Er wordt een verslag gemaakt, dat eigendom wordt van het fonds

Na goedkeuring van een aanvraag wordt de overeenkomst schriftelijk vastgelegd.

Aanvragen dienen gericht te worden aan info@lime-fonds.nl.

Documenten